I hate math I hate math I hate math I hate math I hate I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math  math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I hate math I HATE MATH